Dział Komunalny

 

Zakres zadań działu komunalnego:

 1. Utrzymywanie czystości i porządku na terenie Gminy Paczków.
 2. Wywóz i składowanie nieczystości stałych oraz selektywnie zbieranych odpadów: tworzywa sztuczne, makulatura, szkło.
 3. Świadczenie usług dla ludności z zakresu gospodarki komunalnej.
 4. Segregacja odpadów na terenie zakładu.
 5. Prowadzenie PSZOK-u na terenie zakładu.
 6. Zarządzanie składowiskiem odpadów w miejscowości Ujeździec.
 7. Prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości gospodarowania odpadami w Gminie Paczków.
 8. Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej.
 9. Wykonywanie usług zamiatania ulic i placów na terenie miasta.
 10. Zimowe utrzymanie chodników i terenów gminnych zgodnie ze zleceniami.
 11. Wykonywanie innych usług zleconych przez Gminę Paczków i prywatne osoby.
 12. Utrzymanie targowiska i miejsc przeznaczonych do handlu.
 13. Organizacja i nadzór nad pracami wykonywanymi przez osoby skazane wyrokiem sądowym.