Dział Mieszkaniowy

DZIAŁ MIESZKANIOWY

 1.  Bartłomiej Marzec - Kierownik działu mieszkaniowego
 2. Dorota Banaś - Wspólnoty mieszkaniowe
 3. Marzena Zawalska - Wspólnoty mieszkaniowe
 4. Urszula Zaręba - Inspektor ds. zarządzania budynkami, mieszkaniami, eksploatacji
 5. Jadwiga Mika - Inspektor ds. eksploatacji

W dziale mieszkaniowym jest:

- Marek Kowalski - murarz
- Józef Sawicki - malarz
- Tomasz Świtała - hydraulik
- Lesław Karaim - stolarz

Zakres zadań działu:

 1. Prowadzenie ewidencji lokali mieszkaniowych, lokali socjalnych, lokali użytkowych i ewidencji lokali wspólnot mieszkaniowych.
 2. Przegląd lokali.
 3. Aktualizacja powierzchni mieszkań komunalnych.
 4. Prowadzenie aktualizacji kartotek najemców.
 5. Wypowiadanie i rozwiązywanie umów najmu lokali komunalnych.
 6. Sporządzanie umów najmu lokali.
 7. Odbieranie i wydawanie najemcom przedmiotu najmu oraz sporządzanie protokołu określającego szczegółowo stan techniczny lokalu w tym stopień zużycia instalacji i urządzeń.
 8. Naliczanie czynszów.
 9. Naliczanie za wywóz nieczystości stałych.
 10. Zapewnienie najemcom warunków technicznych i formalnych do zawierania indywidualnych umów z dostawcami mediów(gaz, energia elektryczna, woda itp.).
 11. Prowadzenie dokumentacji technicznej, dokonywanie przeglądów budynków, pomieszczeń przynależnych - piwnic, komórek.
 12. Nadzór nad zleconymi pracami remontowymi.
 13. Podejmowanie czynności mających na celu usunięcie wszelkich awarii, także w sytuacjach, gdy najemca jest nieobecny lub odmawia udostępnienia lokalu.